Menu

Velkommen til
Odd Fellow CampingOdd Fellow Camping er en forening for campister som også er medlem af en Odd Fellow loge.

Foreningens formål er: Gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme det gode sammenhold blandt medlemmerne.

Som medlem kan optages enhver, der er medlem af Odd Fellow Ordenen, samt deres ægtefælle/samlever, som kan tilslutte sig foreningens formål.Seneste nyt
2018 Generalforsamling14.01.18

Indbydelse til Generalforsamling
for
O.F. Camping
Søndag den 11. marts 2018. Kl. 11.00
Logebygningen Havnegade 43. Esbjerg.

 
Velkomst ved Broder Poul Kristensen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning v/formanden.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Forslag til kontingent år 2019
5. Forslag til budget for år 2018
6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (2 i lige år og 3 i ulige år)
På valg er:
Karen Ingrid Stage, loge nr. 85 Armeria. (modtager genvalg)
Birgit Skøtt Junker, loge nr. 12 Prinsesse Marie.(efter eget valg udtrådt af bestyrelsen)
Suppleant Inge Ejlskov Pedersen, loge nr. 12 Prinsesse Marie (ønsker ikke genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
På valg er:
Inge Ejlskov Pedersen, Loge nr. 12 Prinsesse Marie (modtager ikke genvalg)
Preben Thomassen, Loge nr 89, De Tre Kædeled.  (modtager genvalg) 

9. Eventuelt

 


  Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt/ e. mail, til bestyrelsen,
  senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
  Ved generalforsamlingen er Odd Fellow camping, vært ved et let traktement.
  Af hensyn til traktementet, bedes tilmelding meddelt pr. mail til:
  inge-ejvind@webspeed.dk.


  Kontingent for 2018 blev besluttet på generalforsamlingen 5. marts 2017 og er
  kr. 200,- pr. enhed, der bedes indbetalt / overført til foreningens konto i Sydbank:
  Reg.: nr.:  7701 Konto nr.:   1521044

  Beløbet skal være foreningen i hænde senest den 28. februar 2018,
  eller betales ved  generalforsamlingen.


På generalforsamlingen fastsættes kontingentet for år 2019.

.


På bestyrelsens vegne.

Br. Poul Kristensen  
Formand  
elipse@pc.dk
Tlf. 24 82 00 68

Søster Inge Ejlskov Pedersen
Fung. Sekretær
inge-ejvind@webspeed.dk
mobil. 22 93 58 06

Vis alle nyheder

Førstkommende møde:
Ingen data findes...Vis alle møder