Menu

Velkommen til
Odd Fellow CampingOdd Fellow Camping er en forening for campister som også er medlem af en Odd Fellow loge.

Foreningens formål er: Gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme det gode sammenhold blandt medlemmerne.

Som medlem kan optages enhver, der er medlem af Odd Fellow Ordenen, samt deres ægtefælle/samlever, som kan tilslutte sig foreningens formål.Seneste nyt
2018 Referat fra generalforsamlingen15.03.18

 

Referat fra generalforsamlingen søndag den 11. marts  2018.

 

Velkomst/v Poul Kristensen

 

Formand Poul Kristensen bød velkommen og takkede for fremmødet.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent.

 

Christen Larsen Kristensen (Kesse) blev foreslået til dirigent og valgt.

 

Inge Ejlskov Pedersen blev foreslået til referent og valgt.

 

2. Bestyrelsens beretning /v formand Poul Kristensen

 

Et stille og rolig år, der er gået med fuld fart på.

 

Vi fik på behørig vis fejret foreningens jubilæum, på trods af sene afbud fra foredragsholder,

 

nedbrud på færgen Sønderho, ja alt der kunne gå galt gik galt, men et herligt træf blev der alligevel.

 

Så fik vi også prøvet ø-lejr, en anden men ligeså fin tur, hvor vi oplevede en anden side af Danmark.

 

Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet ihærdigt på at lave, hvad vi kalder camping etiske spilleregler,

 

De vil inden vort næste træf blive rundsendt til alle. Vi arbejder på at gøre oplevelserne på vore træf til gode oplevelser for alle. At ikke nødvendigvis at bo nabo til dem man kender i forvejen, at det campingpladsen, der uddeler parcellerne ved ankomst ligesom pladser til fællesspisning uddeles ved lodtrækning.  I det hele tagetskal vi være gode til at få alle med, så ingen sidder alene i forteltet eller campingvognen, men mere om det alt sammen senere. Birgit Junker har valgtat stoppe i bestyrelsen, vi takker for mange gode årmed et rigtig godt samarbejde. En ringe tak er denne flaske vin. Tusind tak for dit store arbejde. Vores dygtige suppleant Inge Ejlskov hoppede straks til, og det er vi meget glade for. Desværre har hun meddelt at hun ikkestiller op til valg, så det koster nok en flaske vin mere.

 

Sluttelig vil jeg takke bestyrelsen med familie for deres gode samarbejde og hyggelige stunder.

 

 

 

Der var et spørgsmål fra Dorte Hanne Knudsen. Hvor mange medlemmer har foreningen?

 

Mads Sand svarede: I dag til generalforsamlingen deltager 58 personer = 29 enheder.             Foreningen har i alt 45 enheder.

 

Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

3. Godkendelse af regnskab 2017.

 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

 

4. Forslag til kontingent år 2019.

 

Kontingentet for 2019 forblev uændret til 200,00 kr. pr. enhed.

 

5. Forslag til budget for år 2018.

 

Budgettet blev fremlagt og godkendt.

 

6. Behandling af indkomne forslag.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år)

 

På valg var:  Karen Ingrid Stage, loge nr. 85 Armeria (modtager genvalg)

 

Birgit Skøtt Junker, loge nr. 12 Prinsesse Marie (efter eget valg udtrådt af bestyrelsen)

 

Suppleant Inge Ejlskov Pedersen, loge nr. 12 Prinsesse Marie (ønsker ikke genvalg)

 

Jytte Jakobsen, loge nr. 8, Dronning Dorothea, Koldingblev foreslået til nyt bestyrelsesmedlem.

 

Karen Ingrid Stage blev genvalgt og Jytte Jakobsen blev valgt.

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

 

På valg er Inge Ejlskov Pedersen, loge nr. 12 Prinsesse Marie (modtager ikke genvalg)

 

Preben Thomassen, loge nr. 89, De Tre Kædeled. (modtager ikke genvalg.

 

Birgit Skøtt Junker og Susanne Sigurdsson blev forslået og valgt.

 

Birgit Skøtt Junker:    1. suppleant

 

Susanne Sigurdsson: 2. Suppleant

 

9. Eventuelt:

 

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at man havde glemt valg af revisor og revisorsuppleant.

 

Efterfølgende har jeg studeret referatet fra Generalforsamlingen den 5. marts 2017 og der læst at disse er valgt for 2 år. (2017-2019)

 

Så det er stadig Erik Kamstrup, loge nr. 89, De Tre Kædeled, Esbjerg, Kjeld O. Pedersen, loge nr. 89, De Tre kædeled, Esbjerg og revisorsuppleant Henning W. Petersen, loge nr. 89, De Tre Kædeled, Esbjerg, der varetager disse erhverv.

 

Poul Kristensen fortalte lidt om menuen til dagens generalforsamling.

 

Træf i Nymindegab den 11-13. maj 2018.

 

Opfordrede medlemmer til at gå ind på hjemmesiden og komme med indlæg der.

 

Hans Junker opfordrede medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis de havde forslag til nye steder for træf.

 

 

 

 

 

Christen Larsen Kristensen kom med forslag om, at man slukkede for mobilen under generalforsamlingen. Hvis den mod forventning ringer koster det en omgang til forsamlingen.

 

Formand Poul Kristensen afsluttede generalforsamlingen og takkede alle for god ro og orden.

 

Ligeledes takkede formanden, Christen Larsen Kristensen for at han ville være ordstyrer.

 

Esbjerg, den 11. marts 2018

 

Inge Ejlskov

 

Referent.

 

 

 

 

 

 

 

Tanker omkring camping etik – eller hvad vi mener og gør!

 

1. Lad campingpladsen bestemme placering af alle enheder – eller lad foretage lodtrækning.

 

2. Altid foretage lodtrækning ved fællesspisning.

 

3. Opfordre alle til at blande sig, især med første gangs deltagere, husk at invitere alle, så der undgås kliker.!

 

4. Sørge for at alle kommer med i fælleskørsel til udflugter, ture mm.

 

5. Generelt være opmærksom på at alle deltager, har en god tur og en god oplevelse – husk vi er Odd Fellows!

 

 

 

Vis alle nyheder

Førstkommende møde:
Ingen data findes...Vis alle møder